RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie
ROK SZKOLNY 2012/2013 

Obszar I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Wymaganie
1.1. NABYWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ DZIECI

SPIS TREŚCI:

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
   1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
   2. Zakres diagnozowania:
         a) Obszar
         b) Wymaganie
   3. Pytania kluczowe.
   4. Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
   1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
   2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
   3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III. Prezentacja wyników ewaluacji.
   1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
   2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
   1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
   2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
   3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
   4. Formy / sposoby / upowszechniania raportu.

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
   - Zebranie informacji o tym, czy dzieci nabywają określone wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.
   - Pozyskanie informacji potrzebnych do pracy na temat nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci.

2. Zakres diagnozowania:
   - Obszar: "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola".
   - Wymaganie: 1.1. "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności".

3. Pytania kluczowe.
   - Czy programy realizowane w przedszkolu są zgodne z podstawą programową?
   - W jaki sposób nauczyciele diagnozują osiągnięcia i umiejętności dzieci?
   - Czy w przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające samodzielności dzieci?

4. Kryteria ewaluacji.
   - dostępność,
   - skuteczność,
   - zgodność z potrzebami środowiska.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
   - Rodzice.
   - Nauczyciele.
   - Dyrektor.

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
   - Ankiety – rodzice, nauczyciele
   - Obserwacje – dyrektor,
   - Analiza dokumentów.

3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych:
   - Przeprowadzenie badań: luty-marzec 2013r.
   - Analiza wyników: kwiecień 2013r.
   - Przygotowanie raportu i wniosków do końca maja 2013r.
   - Przekazanie informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji - do 31 sierpnia 2013r.

 

III. Prezentacja wyników ewaluacji.

I. DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 15. Ankieta ta została przygotowana celem poznania opinii nauczycieli na temat nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci w naszym przedszkolu oraz ich aktywności. W badaniu wzięto pod uwagę 10 wypełnionych ankiet, wśród nich ankietę dyrektora.

1. Czy planuje Pani pracę dydaktyczną w oparciu o podstawę programową?
Nauczyciele w 100% planują pracę dydaktyczną w oparciu o podstawę programową.

2. Czy dzieci w Pani grupie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
Według 90% Nauczycieli dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Czy przeprowadza Pani diagnozę/obserwację wstępną dzieci mającą na celu określenie zakresu wiadomości i umiejętności posiadanych przez dzieci?
Z powyższego badania wynika, że 90% nauczycieli przeprowadza diagnozę/obserwacje wstępną.

4. Czy przeprowadza Pani obserwację końcową w celu określenia przyrostu wiadomości i umiejętności dzieci.
Z powyższego badania wynika, iż 90% ankietowanych nauczycieli przeprowadza obserwacje końcową.

5. Czy dzieci w Pani grupie są samodzielne?
100 % ankietowanych nauczycieli uważa, że większość dzieci w ich grupie jest samodzielnych.

6. Proszę zaznaczyć w jakich obszarach są samodzielne?
Zdaniem 22,2% ankietowanych nauczycieli obszar, w którym dzieci są najczęściej samodzielne to posługiwanie się nożyczkami i kredkami. Równie dużo odpowiedzi (20%) dotyczyło odpowiedzi samodzielnego korzystania z toalety. Najmniej odpowiedzi dotyczyło samodzielnego ubierania i rozbierania się.

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie w celu udoskonalenia pracy placówki przeprowadziło badania mające na celu zaplanowanie działań wzmacniających jakość pracy przedszkola. W badaniu wzięto pod uwagę 41 wypełnionych ankiet.

1. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole wspiera dzieci w nabywaniu samodzielności w czynnościach samoobsługowych i nawykach higienicznych? Proszę zaznaczyć odpowiedzi.
Rodzice uważają iż przedszkole najbardziej wspiera dzieci w nabywaniu samodzielności do mycia rąk i twarzy (20 %) a najmniej wspiera w nabywaniu samodzielności w zapinaniu guzików (13,5 %).

2. W jaki sposób nauczyciel zachęca dziecko do samodzielności? Proszę wybrać z odpowiedzi poniżej:
Według Rodziców nauczyciel najczęściej zachęca dziecko do samodzielności poprzez przyznawanie punktów (33,33%). Najmniej Rodziców wybrało odpowiedzi: brawa (6,5%) oraz inne (6,5%)

3. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności dziecka?
Z powyższego badania wynika, że przedszkole rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności dzieci (70%). 27,5% ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

4. Czy dzieci chętnie uczestniczą:

- w zajęciach edukacyjnych (podstawa programowa):
Z powyższego badania wynika, iż zdecydowanie tak, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych (92,7%). Odpowiedź - nie mam zdania, wybrało 7,3% ankietowanych.

- zajęciach dodatkowych
Z powyższego badania wynika, iż zdecydowanie tak, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych (59%). Odpowiedź - nie dotyczy, wybrało 29,5% ankietowanych.

5. Czy nauczyciel daje dzieciom czas na opanowanie poszczególnych umiejętności i wiadomości?
Według 85,4% ankietowanych Rodziców nauczyciele dają dzieciom czas na opanowanie poszczególnych umiejętności i wiadomości. 14,6% ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

6. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole uczy współdziałania w grupie?
Rodzice uważają, że przedszkole uczy współdziałania w grupie (92,7%). 
7,3% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

7. Czy Pani/Pana zdaniem wyposażenie sal przedszkolnych w meble i zabawki jest wystarczająca?
87,8% ankietowanych Rodziców uważa, że wyposażenie sal przedszkolnych w meble i zabawki jest wystarczające. 4,8% ankietowanych uważa, że nie jest wystarczające a 7,3% nie ma na ten temat zdania.

8. Czy Pani/Pana zdaniem wyposażenie ogrodu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci?
Zdaniem 75,6 % Rodziców odpowiedziało, iż wyposażenie ogrodu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, natomiast 12,5% jest przeciwnego zdania.

9. Czy postawa nauczyciela wychowawcy oraz innych pracowników przedszkola przyczyniła się do tego, że dziecko potrafi wykonywać polecenia dorosłych (słucha, obdarza uwagą)?
Według 80,5% Rodziców postawa nauczyciela wychowawcy oraz innych pracowników przedszkola przyczyniła się do tego, że dziecko potrafi wykonywać polecenia dorosłych (słucha, obdarza uwagą). 17% ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

10. Czy w przedszkolu jest dokonywana analiza umiejętności dziecka?
82,5% ankietowanych uważa, że w przedszkolu dokonuje się analizy umiejętności dzieci. 15% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

11. Czy jest Pani/Pan informowana(y) przez nauczyciela o wynikach obserwacji dziecka – jego zachowaniu, umiejętnościach i wiadomościach?
97,5% ankietowanych rodziców jest informowanych o wynikach obserwacji dziecka, jego zachowaniu, umiejętnościach i wiadomościach?

12. Czy i w jaki sposób przedszkole uczy dzieci współpracy między sobą? Proszę opisać.
Najwięcej, bo 33,3% ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole uczy dzieci współpracy między sobą poprzez powierzanie zadań do wspólnego wykonania, gdzie cel jest wspólny oraz wspólne zabawy. 7,7% ankietowanych uważa iż, współpracy uczy również pomaganie w przygotowaniu stołów do posiłków, wspólne jedzenie oraz różnorodne motywujące i ciekawe gry i zabawy.

13. Jakie pozytywne zmiany dostrzegła Pani/dostrzegł Pan w zachowaniu dziecka odkąd uczęszcza ono do przedszkola? Proszę opisać.
Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, współdziałanie, umiejętność pracy w grupie i wspólnej zabawie (28,5%) to najbardziej pozytywne zmiany w dziecku, odkąd uczęszcza ono do przedszkola. 26,5% ankietowanych uznało, że dziecko jest bardziej samodzielne. Również łatwiej skupia uwagę, jest bardziej aktywne, systematyczne i chętniej się uczy (10%)

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Dokonana analiza materiałów prowadzi do wniosku, że dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

Nauczyciele planują pracę dydaktyczną w oparciu o podstawę programową. Większość uważa, że dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Prawie wszyscy nauczyciele przeprowadzają diagnozę/obserwacje wstępną oraz obserwację końcową. Zdaniem nauczycieli większość dzieci w ich grupie jest samodzielnych. Zdecydowana większość dzieci samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe (potrzeby fizjologiczne, mycie rąk i twarzy, posługiwanie się nożyczkami i kredkami). Większość przedszkolaków potrafi poprawnie trzymać łyżkę i widelec podczas posiłku.
Ogromny postęp w rozwoju swojego dziecka dostrzegają głównie rodzice. Rodzice uważają iż przedszkole najbardziej wspiera dzieci w nabywaniu samodzielności w łazience. Najczęstsza zachęta to przyznawanie punktów przez nauczycieli. Rodzice są zadowoleni gdyż przedszkole rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności dzieci, a one chętnie uczestniczą w zajęciach z podstawy programowej jaki i dodatkowych. Według nich dzieci mają czas na opanowanie poszczególnych umiejętności i wiadomości, a przedszkole uczy współdziałania w grupie. Większość Rodziców uważa, że wyposażenie sal przedszkolnych jak i ogrodu przedszkolnego jest wystarczająca. Większość Rodziców wie o tym, iż w przedszkolu dokonuje się analizy umiejętności dzieci. Są oni informowani o wynikach obserwacji dziecka, jego zachowaniu, umiejętnościach i wiadomościach. Rodzice uważają, że postawa nauczyciela wychowawcy oraz innych pracowników przedszkola przyczyniła się do tego, że dziecko potrafi wykonywać polecenia dorosłych (słucha, obdarza uwagą). Według nich przedszkole uczy dzieci współpracy między sobą poprzez m.in. powierzanie zadań do wspólnego wykonania, gdzie cel jest wspólny oraz wspólne zabawy. Uważają iż, współpracy uczy również pomaganie w przygotowaniu stołów do posiłków, wspólne jedzenie oraz różnorodne motywujące i ciekawe gry i zabawy. Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, współdziałanie, umiejętność pracy w grupie i wspólnej zabawie to najbardziej pozytywne zmiany w dziecku, odkąd uczęszcza ono do przedszkola. Rodzice uznali, że dziecko jest bardziej samodzielne. Również łatwiej skupia uwagę, jest bardziej aktywne, systematyczne i chętniej się uczy.

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

   a) Programy realizowane w przedszkolu są zgodne z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.
   b) Nauczyciele diagnozują osiągnięcia i umiejętności dzieci.
     - przeprowadza się diagnozę, obserwację wstępną mającą na celu określenie zakresu wiadomości i umiejętności posiadanych dzieci,
     - przeprowadza się obserwację końcową w celu określenia przyrostu wiadomości i umiejętności dzieci.
     - rodzice są informowani przez nauczyciela o wynikach obserwacji dziecka - jego zachowaniu, umiejętnościach i wiadomościach.

   c) W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające samodzielności dzieci.
     - wspieranie dzieci w nabywaniu samodzielności w czynnościach samoobsługowych i nawykach higienicznych,
     - uczenie współpracy,
     - zachęcanie dzieci do samodzielności,
     - uwzględnianie możliwości i zainteresowań dzieci,
     - rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności,

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

2. Ogólne wnioski z badań.
   - Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.
   - Dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
   - Nauczyciele znają aktualne możliwości dzieci w swojej grupie.
   - Nauczyciele tworzą warunki sprzyjające samodzielności dzieci.
   - Rodzice wskazują, że obserwują u dzieci pozytywne zmiany od kiedy dziecko uczęszcza do przedszkola.

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
   - Należy nadal stwarzać dzieciom warunki, sprzyjające ich samodzielności.
   - Należy nadal monitorować wiadomości, umiejętności i osiągnięcia dzieci przeprowadzając diagnozę i obserwację dzieci.

4. Formy / sposoby / upowszechniania raportu.
Raport napisany w formacie opisowym, przedstawiony i omówiony podczas Rady Pedagogicznej oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Dzieci mają sprzyjające warunki aby nabywać samodzielności w różnych czynnościach i uczyć się współpracy.
2. Rodzice uważają, że przedszkole wspiera rozwój dzieci, ponieważ pobyt w placówce zwiększa ich samodzielność, umiejętność współpracy.
3. Rodzice dostrzegają pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka odkąd uczęszcza ono do przedszkola.
4. Nabyte przez dzieci wiadomości i umiejętności prezentowane są przez dzieci, co sprzyja pokonywaniu przez dzieci bariery nieśmiałości, nabieraniu pewności siebie i samodzielności.

środa 27 styczeń 2021
1510731
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
708
1540
4599
26901

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu