RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie
ROK SZKOLNY 2012/2013 

Obszar I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Wymaganie
1.2. DZIECI SĄ AKTYWNE

SPIS TREŚCI:

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
   1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
   2. Zakres diagnozowania.
      a) Obszar
      b) Wymaganie
   3. Pytania kluczowe.
   4.Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
   1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
   2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
   3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III. Prezentacja wyników ewaluacji.
   1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
   2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
   1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
   2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
   3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
   4. Formy / sposoby / upowszechniania raportu.

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
   - Pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci w czasie zajęć przedszkolnych.
   - Rozwijanie aktywności własnej dzieci.

2. Zakres diagnozowania:
   - Obszar: "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola".
   - Wymaganie: 1.2. "Dzieci są aktywne".

3. Pytania kluczowe.
   - Które metody i formy pracy wpływają aktywizująco na dzieci?
   - W jaki sposób wspierana jest aktywność dzieci?

4. Kryteria ewaluacji.
   - Trafność stosowania form i metod pracy w aktywizowaniu dzieci.
   - Możliwości przedszkola w zwiększaniu aktywności dzieci.
   - Akceptowalność proponowanych form aktywności przez dzieci.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
   - Rodzice.
   - Nauczyciele.
   - Dyrektor.

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
   - Ankiety – rodzice, nauczyciele
   - Obserwacje – dyrektor,
   - Analiza dokumentów.

3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych:
   - Przeprowadzenie badań: luty-marzec 2013r.
   - Analiza wyników: kwiecień 2013r.
   - Przygotowanie raportu i wniosków do końca maja 2013r.
   - Przekazanie informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji - do 31 sierpnia 2013r.

 

III. Prezentacja wyników ewaluacji.

II. DZIECI SĄ AKTYWNE

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 15. Ankieta ta została przygotowana celem poznania opinii nauczycieli na temat nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci w naszym przedszkolu oraz ich aktywności. W badaniu wzięto pod uwagę 10 wypełnionych ankiet, wśród nich ankietę dyrektora, logopedy i nauczyciela religii.

1. Czy dzieci z Pani grupy chętnie uczęszczają do przedszkola?
Według 60 % Nauczycieli wszystkie dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola. 40% ankietowanych wybrało odpowiedź - większość.

2. Czy wszystkie dzieci angażują się w czasie zajęć?
70% ankietowanych stwierdziło, że wszystkie dzieci angażują się w czasie zajęć. 30% ankietowanych wybrało odpowiedź - czasami.

3. Jakie metody stosuje Pani podczas zajęć?
Najwięcej (31 %) odpowiedzi uzyskała odpowiedź - gry i zabawy dydaktyczne. Nauczyciele wybrali również odpowiedź (25%) - aktywność twórcza dzieci

4. W jaki sposób wspiera Pani aktywność dzieci podczas zajęć ?
Nauczyciele najczęściej (22,2 %) wspierają aktywność dzieci tworząc miłą i przyjazną atmosferę oraz przekazując wiedzę i umiejętności poprzez pokaz i zabawę.

5. W jaki sposób motywuje Pani dzieci do aktywności podczas zajęć?
Najwięcej, bo 27% ankietowanych nauczycieli motywuje dzieci do aktywności podczas zajęć: stosując różnego rodzaju pochwały oraz urozmaicając zajęcia poprzez różne techniki i materiały. Najmniej (21,6 %) ankietowanych korzysta z ciekawych pomocy dydaktycznych.

6. Czy dzieci mają możliwość pracy samodzielnej lub zespołowej podczas zajęć?
70% ankietowanych daje dzieciom możliwość pracy samodzielnej lub zespołowej podczas zajęć. 30% ankietowanych robi to czasami.

7. Jakie działania podejmuje Pani, aby podnieść jakość kształcenia podczas pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieckiem zdolnym.
Udział w konkursach, przeglądach, przedstawieniach to najczęściej podejmowane działania w pracy z dzieckiem zdolnym (26 %). Nauczyciele dostosowują również czas pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci (14,8 %).

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie w celu udoskonalenia pracy placówki przeprowadziło badania mające na celu zaplanowanie działań wzmacniających jakość pracy przedszkola. W badaniu wzięto pod uwagę 41 wypełnionych ankiet.

1. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole wspiera dzieci w nabywaniu samodzielności w czynnościach samoobsługowych i nawykach higienicznych? Proszę zaznaczyć odpowiedzi.
Rodzice uważają iż przedszkole najbardziej wspiera dzieci w nabywaniu samodzielności do mycia rąk i twarzy (20 %) a najmniej wspiera w nabywaniu samodzielności w zapinaniu guzików (13,5 %).

2. W jaki sposób nauczyciel zachęca dziecko do samodzielności? Proszę wybrać z odpowiedzi poniżej:
Według Rodziców nauczyciel najczęściej zachęca dziecko do samodzielności poprzez przyznawanie punktów (33,33%). Najmniej Rodziców wybrało odpowiedzi: brawa (6,5%) oraz inne (6,5%)

3. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności dziecka?
Z powyższego badania wynika, że przedszkole rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności dzieci (70%). 27,5% ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

4. Czy dzieci chętnie uczestniczą:

- w zajęciach edukacyjnych (podstawa programowa):
Z powyższego badania wynika, iż zdecydowanie tak, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych (92,7%). Odpowiedź - nie mam zdania, wybrało 7,3% ankietowanych.

- zajęciach dodatkowych
Z powyższego badania wynika, iż zdecydowanie tak, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych (59%). Odpowiedź - nie dotyczy, wybrało 29,5% ankietowanych.

5. Czy nauczyciel daje dzieciom czas na opanowanie poszczególnych umiejętności i wiadomości?
Według 85,4% ankietowanych Rodziców nauczyciele dają dzieciom czas na opanowanie poszczególnych umiejętności i wiadomości. 14,6% ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

6. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole uczy współdziałania w grupie?
Rodzice uważają, że przedszkole uczy współdziałania w grupie (92,7%). 7,3% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

7. Czy Pani/Pana zdaniem wyposażenie sal przedszkolnych w meble i zabawki jest wystarczająca?
87,8% ankietowanych Rodziców uważa, że wyposażenie sal przedszkolnych w meble i zabawki jest wystarczające. 4,8% ankietowanych uważa, że nie jest wystarczające a 7,3% nie ma na ten temat zdania.

8. Czy Pani/Pana zdaniem wyposażenie ogrodu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci?
Zdaniem 75,6 % Rodziców odpowiedziało, iż wyposażenie ogrodu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, natomiast 12,5% jest przeciwnego zdania.

9. Czy postawa nauczyciela wychowawcy oraz innych pracowników przedszkola przyczyniła się do tego, że dziecko potrafi wykonywać polecenia dorosłych (słucha, obdarza uwagą)?
Według 80,5% Rodziców postawa nauczyciela wychowawcy oraz innych pracowników przedszkola przyczyniła się do tego, że dziecko potrafi wykonywać polecenia dorosłych (słucha, obdarza uwagą). 17% ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

10. Czy Pani/Pana zdaniem w przedszkolu dzieci mają zapewnioną wystarczającą ilość zajęć ruchowych?
70% ankietowanych uważa, że dzieci mają zapewnioną wystarczającą ilość zajęć ruchowych. 17,5% ankietowanych Rodziców nie ma na ten temat zdania.

11. Czy w przedszkolu jest dokonywana analiza umiejętności dziecka?
82,5% ankietowanych uważa, że w przedszkolu dokonuje się analizy umiejętności dzieci. 15% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

12. Czy jest Pani/Pan informowana(y) przez nauczyciela o wynikach obserwacji dziecka – jego zachowaniu, umiejętnościach i wiadomościach?
97,5% ankietowanych rodziców jest informowanych o wynikach obserwacji dziecka, jego zachowaniu, umiejętnościach i wiadomościach?

13. Czy i w jaki sposób przedszkole uczy dzieci współpracy między sobą? Proszę opisać.
Najwięcej, bo 33,3% ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole uczy dzieci współpracy między sobą poprzez powierzanie zadań do wspólnego wykonania, gdzie cel jest wspólny oraz wspólne zabawy. 7,7% ankietowanych uważa iż, współpracy uczy również pomaganie w przygotowaniu stołów do posiłków, wspólne jedzenie oraz różnorodne motywujące i ciekawe gry i zabawy.

14.Czy przedszkole wspiera dzieci w aktywności twórczej?
78% ankietowanych Rodziców uważa, że przedszkole wspiera dzieci w aktywności twórczej. 22% Rodziców nie ma na ten temat zdania.

15.Jakie działania podejmuje nauczyciel, by dzieci były aktywne? Proszę zaznaczyć odpowiedź:
29,3% ankietowanych uznało, że aby dzieci były aktywne nauczyciel organizuje ciekawe zajęcia, organizuję wycieczki i spacery (22,7%). Najmniej (8%) ankietowanych zaznaczyło odpowiedź: stosowanie metod aktywizujących.

16. Jakie pozytywne zmiany dostrzegła Pani/dostrzegł Pan w zachowaniu dziecka odkąd uczęszcza ono do przedszkola? Proszę opisać.
Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, współdziałanie, umiejętność pracy w grupie i wspólnej zabawie (28,5%) to najbardziej pozytywne zmiany w dziecku, odkąd uczęszcza ono do przedszkola. 26,5% ankietowanych uznało, że dziecko jest bardziej samodzielne. Również łatwiej skupia uwagę, jest bardziej aktywne, systematyczne i chętniej się uczy (10%)

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Dokonana analiza materiałów prowadzi do wniosku, że dzieci są aktywne.

Zdaniem nauczycielek uczestniczących w badaniu dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola. Większość dzieci angażuje się w czasie zajęć. Najczęściej stosowane przez nauczycieli metody to gry i zabawy dydaktyczne oraz aktywności twórczej dzieci. Nauczyciele najczęściej wspierają aktywność dzieci tworząc miłą i przyjazną atmosferę oraz przekazując wiedzę i umiejętności poprzez pokaz i zabawę.
Nauczyciele najczęściej motywują dzieci do aktywności podczas zajęć stosując różnego rodzaju pochwały oraz urozmaicając zajęcia poprzez różne techniki i materiały. Większość ankietowanych daje dzieciom możliwość pracy samodzielnej lub zespołowej podczas zajęć. Nauczyciele podejmują różne działania, aby podnieść jakość kształcenia podczas pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieckiem zdolnym. Udział w konkursach, przeglądach, przedstawieniach to najczęściej podejmowane działania w pracy z dzieckiem zdolnym. Nauczyciele dostosowują również czas pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Ogromny postęp w rozwoju swojego dziecka dostrzegają głównie rodzice. Zdaniem Rodziców dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych (z podstawy programowej jak i zajęciach dodatkowych). Według Rodziców nauczyciel najczęściej zachęca dziecko do samodzielności poprzez przyznawanie punktów. Przedszkole rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności dzieci. Rodzice uważają, że przedszkole uczy współdziałania w grupie.
Większość ankietowanych Rodziców uważa, że wyposażenie sal przedszkolnych w meble i zabawki jest wystarczające jak również wyposażenie ogrodu przedszkolnego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci. 0% ankietowanych uważa, że dzieci mają zapewnioną wystarczającą ilość zajęć ruchowych.
Większość ankietowanych Rodziców uważa, że przedszkole wspiera dzieci w aktywności twórczej. Zdaniem Rodziców, aby dzieci były aktywne nauczyciel organizuje ciekawe zajęcia, organizuję wycieczki i spacery. Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, współdziałanie, umiejętność pracy w grupie i wspólnej zabawie to najbardziej pozytywne zmiany w dziecku, odkąd uczęszcza ono do przedszkola. Rodzice zwracają również uwagę na to, że dziecko jest bardziej samodzielne. Również łatwiej skupia uwagę, jest bardziej aktywne, systematyczne i chętniej się uczy.

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

   a) Na podstawie analizy arkuszy obserwacji, ankiet, nauczyciele tworzą warunki do aktywności dzieci poprzez:
     - integrowanie treści z różnych obszarów programowych,
     - wspomaganie rozwoju zainteresowań dzieci,
     - zachęcanie do działania,
     - uwzględnianie indywidualnych możliwości i zainteresowań dzieci,
     - tworzenie radosnej atmosfery w grupie.

   b) Aktywność dzieci jest wspierana poprzez:
     - tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery podczas pobytu dzieci w placówce,
     - uwzględnianie możliwości i zainteresowań dzieci,
     - podejmowania działania z inicjatywy dzieci,

Powyższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia przez przedszkole tego wymagania.

2. Ogólne wnioski z badań.
   - Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.
   - Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, a zadania proponowane dzieciom są na miarę ich możliwości rozwojowych.
   - Dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.
   - Nauczyciele znają aktualne możliwości dzieci w swojej grupie.
   - Nauczyciele poprzez swoje działania tworzą warunki do rozwoju aktywności dzieci.
   - Dzieci chętnie chodzą do przedszkola i okazują swoje zadowolenie z zabaw i zajęć, w których uczestniczą.
   - Rodzice wskazują, że obserwują u dzieci pozytywne zmiany od kiedy dziecko uczęszcza do przedszkola.

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
   - Należy nadal stwarzać dzieciom takie warunki, tak dobierać formy zabaw i zajęć, dostarczać takich materiałów do zabaw i zajęć, aby dzieci systematycznie były motywowane do samodzielnego podejmowania aktywności.
   - Należy nadal stosować aktywizujące metody pracy poszerzając je o najnowsze osiągnięcia nauki pedagogicznej.

4. Formy / sposoby / upowszechniania raportu.
Raport napisany w formacie opisowym, przedstawiony i omówiony podczas Rady Pedagogicznej oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Dzieci są zachęcane i wdrażane do różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju, dlatego są aktywne i chętnie uczestniczą w zabawach przedszkolnych, zajęciach dodatkowych oraz w życiu przedszkola.
2. Rodzice uważają, że przedszkole wspiera rozwój dzieci, ponieważ pobyt w placówce zwiększa ich samodzielność, umiejętność współpracy, sprzyja aktywności ruchowej oraz wspiera działania twórcze.
3. Nabyte przez dzieci wiadomości i umiejętności prezentowane są przez dzieci, co sprzyja pokonywaniu przez dzieci bariery nieśmiałości, nabieraniu pewności siebie i samodzielności. 

 

środa 27 styczeń 2021
1510816
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
793
1540
4684
26986

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu