RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie
ROK SZKOLNY 2013/2014 

Obszar I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Wymaganie
1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

SPIS TREŚCI:

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
   1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
   2. Zakres diagnozowania:
     a) Obszar
     b) Wymaganie
   3. Pytania kluczowe.
   4.Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
   1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
   2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
   3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III. Prezentacja wyników ewaluacji.
   1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
   2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
   3. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników niepedagogicznych.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
   1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
   2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
   3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
   4. Formy / sposoby / upowszechniania raportu.

 

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
   - Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
   - Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce.

2. Zakres diagnozowania:
   - Obszar: "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola".
   - Wymaganie: 1.3. "Respektowane są normy społeczne"

3. Pytania kluczowe:
   - W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?
   - Jakie działania związane z bezpieczeństwem i respektowaniem norm i zasad społecznych przez dzieci prowadzą nauczyciele?
   - Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?

4. Kryteria ewaluacji:
   - Zgodność z aktami prawnymi;
   - Dostępność;
   - Skuteczność;
   - Zgodność z potrzebami środowiska.

 

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
   - Rodzice.
   - Nauczyciele.
   - Pracownicy niepedagogiczni.
   - Dyrektor.

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
   - Ankiety – rodzice, nauczyciele,
   - Obserwacje – dyrektor,
   - Analiza dokumentów.

3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych:
   - Przeprowadzenie badań: luty - marzec 2014r.
   - Analiza wyników: kwiecień 2014r.
   - Przygotowanie raportu i wniosków do końca maja 2014r.
   - Przekazanie informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji - do 31 sierpnia 2013r.


III. Prezentacja wyników ewaluacji.

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 15. Ankieta ta została przygotowana celem poznania opinii nauczycieli na temat respektowania norm społecznych w naszym przedszkolu.
Składała się ona z dwóch części, pierwsza część dotyczyła bezpieczeństwa i zawierała 7 pytań, druga część dotyczyła respektowania norm społecznych i składała się z 5 pytań.

I. BEZPIECZEŃSTWO

1. Czy Pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli iż obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce.

2. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli iż dzieci znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali.

3. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się w łazience?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli iż dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się w łazience.

4. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się w szatni?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli iż dzieci znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa ze sprzętu znajdującego się w szatni.

5. Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli iż dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.

6. Poprzez jakie działania uczy Pani zasad bezpieczeństwa swoich wychowanków?
Najwięcej nauczycieli (13,5%) uczy zasad bezpieczeństwa swoich wychowanków poprzez takie działania jak: udział dzieci w teatrzykach i pogadankach, organizacja zabaw tematycznych, zagadki i prace plastyczne. Najmniej odpowiedzi (2%) dotyczyło działań typu organizacja spotkań z przedstawicielami służb zdrowia.

7. W jakich formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem brała Pani udział?
Najwięcej (32%) nauczycieli brało udział w szkoleniach BHP, kursie pierwszej pomocy i kursie kierownika wycieczek.

II. RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

1. Czy dzieci w Pani grupie przestrzegają norm społecznych?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli iż dzieci w grupach przestrzegają norm społecznych.

2. Poprzez jakie działania uczy Pani dzieci zasad i norm społecznych?
Najwięcej (16%) nauczycieli uczy dzieci zasad i norm społecznych poprzez zabawy tematyczne. 9% nauczycieli uczy zasad i norm organizując wycieczki.

3. Proszę wskazać dokumentację potwierdzającą działania w tym zakresie?
Najczęściej wskazywana dokumentacja to: zapis w dzienniku (32% nauczycieli) i miesięczne plany pracy (28,5% nauczycieli).

4. W jaki sposób reaguje Pani na niepożądane zachowania wśród dzieci?
Najczęstsza reakcja na niepożądane zachowania dzieci to: odwołanie się do ustalonych zasad (30% nauczycieli). Najrzadsza reakcja (20% nauczycieli) to rozmowa z rodzicem.

5. W jaki sposób wzmacnia Pani pozytywne zachowania wśród dzieci?
Najwięcej nauczycieli (32%) wzmacnia pozytywne zachowania wśród dzieci stosując pochwałę na forum grupy, stawiając dziecko jako wzór do naśladowania oraz pochwałę przez rodzicem (28,5% nauczycieli). Najmniej nauczycieli (7,5%) nagradza dzieci zgodnie
z ustalonym w grupie kontrakcie.

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15. Ankieta ta została przygotowana celem poznania opinii rodziców na temat respektowania norm społecznych w naszym przedszkolu. Składała się ona z dwunastu pytań. Wzięto pod uwagę 17 ankiet.

1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?
88,24% ankietowanych rodziców zaznaczyło odpowiedź „nigdy nie mówiło, że się boi”. 5,88% zaznaczyło odpowiedzi: „lęki adaptacyjne” oraz „kilka razy pojawiły się sygnały”.

2. Z jakim miejscem lub sytuacją (w przedszkolu) najczęściej wiązały się sygnały o zagrożeniu?
Najczęstsze odpowiedzi (29,41% ankietowanych) to: "lekka przemoc ze strony kolegi z grupy", "kolega mnie bije", "moja grupa poszła już do domu, a ja jestem sam", "kolega podrapał mnie igłą", "gdyby mi o tym dziecko powiedziało"

3. Czy pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci?
47,06% ankietowanych rodziców zaznaczyło odpowiedź: "zdecydowanie tak", lub "raczej tak" (41,18%). 5,88% ankietowanych rodziców odpowiedziało "raczej nie".

4. Czy według Państwa w przedszkolu egzekwowane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa?
Większość (47,06%) Rodziców zaznaczyło odpowiedź "tak" lub "raczej tak". 5,88% ankietowanych Rodziców odpowiedziało "zdecydowanie nie".

5. Jak ocenia Pan/Pani warunki bezpieczeństwa w przedszkolu?
Większość badanych Rodziców (52,94%) ocenia warunki bezpieczeństwa w przedszkolu jako dobre, 5,88% ankietowanych jako wystarczające.

6. Czy zdarzyło się, że dziecko było w przedszkolu...?”
52,94% ankietowanych Rodziców nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Natomiast 41,18% badanych napisało, że żadne z wymienionych w odpowiedziach sytuacji nie miało miejsca.

7. Jak Państwa zdaniem można jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo w placówce?
Zdecydowana większość ankietowanych (58,82%) nie udzieliła żadnej odpowiedzi. 35,30% dało następujące odpowiedzi: „bieżące naprawy, zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania dzieci, na to co przynoszą do przedszkola – np. igła”, „mniejsza liczebność dzieci w grupie”, „barierka przy schodach powinna by częściej zamykana”, „przestrzegać zakazu wjazdu samochodem na plac przedszkola”, „kamery wokół przedszkola”, „niepokój budzą schody, które są dość strome. Można pomyśleć o modernizacji urządzeń do zabawy na podwórku”.

8. Czy sądzi Pan/Pani, że dzieci w naszym przedszkolu są z dobrym skutkiem zapoznawane z zasadami współżycia społecznego?
Odpowiedzi „tak” udzielili wszyscy (100%) ankietowani.

9. Czy Państwa zdaniem wprowadzenie dziecka w świat norm i zasad społecznych w przedszkolu jest...
47,06% badanych uznało, że to ostatni moment na wprowadzenie dziecka w świat norm i zasad społecznych.

10. Czy metody, za pomocą których dzieci wprowadzane są w świat norm i zasad są…
94,12% ankietowanych w przeważającej większości zaznaczyło odpowiedź: „dobre”.

11. Czy wie Pan/Pani o sytuacjach, które świadczyłyby o uporczywym łamaniu zasad przez wychowanków?
Odpowiedzi „nie” udzielili wszyscy (100%) ankietowani.

12. Czy orientują się Państwo jakie normy i zasady obowiązują w naszym przedszkolu?
Wszyscy (100%) ankietowani zaznaczyli odpowiedź "tak".

Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród Pracowników Niepedagogicznych Przedszkola Miejskiego nr 15. Ankieta ta została przygotowana celem poznania opinii pracowników niepedagogicznych na temat respektowania norm społecznych w naszym przedszkolu. Składała się ona z pięciu pytań. Wzięto pod uwagę 12 ankiet.

1. Czy, według Pani/Pana opinii dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne?
100% pracowników niepedagogicznych uważa, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

2. Na czym opierają Państwo swoją opinię? Proszę zaznaczyć odpowiedzi lub/i podać kilka przykładów.
Pracownicy niepedagogiczni swoją opinię opierają w większości na tym, że dzieci są wydawane zgodnie z upoważnieniami (23%), Uważają również, że dzieci mają zapewnioną opiekę w każdym miejscu na terenie placówki (21 % odpowiedzi). Ankietowani najmniej swoją opinię opierają na rozmowach z rodzicami (7%) oraz dziećmi (2%).

3. Czy zna Pani/Pan przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?
Z powyższego badania wynika, że wszyscy pracownicy niepedagogiczni znają przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa.

4. Proszę zaznaczyć, w skali od 1 do 5, w jakim stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez:
   a) pracowników 
Z powyższego badania wynika, iż przepisy związane z bezpieczeństwem zawsze są przestrzegane (58%) oraz w większości są przestrzegane (42%) przez pracowników niepedagogicznych.
   b) dzieci 
Natomiast ankietowani uważają, że dzieci w większości przestrzegają (42%) bądź zawsze przestrzegają (42%) przepisy związane z bezpieczeństwem. 16 % ankietowanych twierdzi, że dzieci rzadko przestrzegają przepisów związanych z bezpieczeństwem.

5. W jaki sposób pomagają Państwo w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu ?
38% (większość) ankietowanych przestrzega zasad BHP, 25% ankietowanych obserwuje dzieci i zwraca uwagę na ich bezpieczeństwo na podwórku.

 

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Dokonana analiza materiałów prowadzi do wniosku, że w przedszkolu respektowane są normy społeczne.

W Przedszkolu Miejskim nr 15 dzieci są dobrze zapoznane z zasadami bezpieczeństwa, bezpiecznej zabawy, zabawkami znajdującymi się w salach oraz w ogrodzie przedszkolnym a także wiedzą jak bezpiecznie korzystać z sprzętu znajdującego się w łazience, salach przedszkolnych, szatni, ogrodzie. Nauczyciele dbają o zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa oraz bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się na terenie całego przedszkola poprzez wielokierunkowe oddziaływania. Większość nauczycieli posługuje się do tego celu m.in. pogadankami, realizacją tematów kompleksowych, zabawami tematycznymi, organizując wycieczki. Nauczyciele są również dobrze przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa.
Dzieci w przedszkolu zostały bardzo dobrze zapoznane z normami społecznymi poprzez m.in. pogadanki, realizacje tematów kompleksowych, zabawy tematyczne. Większość dzieci bardzo dobrze respektuje normy społeczne obowiązujące w przedszkolu. Pozytywne zachowania są wzmacniane przez nauczycieli m.in. za pomocą: pochwały na forum grupy, pochwały przed rodzicem, stawianiem dziecka za wzór dla grupy, drobnymi nagrodami (naklejki, serduszka).
Nauczyciele niepożądane zachowania i nieprzestrzeganie norm społecznych u dzieci korygują poprzez: tłumaczenie dziecku co w jego postępowaniu było złe, odwołanie się do ustalonych zasad, karę (czasowe odsuniecie od zabawy), oraz rozmowę z rodzicem.
Większość Rodziców uważa, że Ich dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne. Zdaniem Rodziców pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci. Bardzo wysoko została oceniona troska personelu pedagogicznego o swoich wychowanków. Rodzice bardzo pozytywnie oceniają egzekwowanie przestrzegania w przedszkolu zasad bezpieczeństwa. Oceniają Oni również dobrze warunki bezpieczeństwa swoich dzieci w placówce.
Bardzo wysoki odsetek ankietowanych Rodziców jest świadomych potrzeby edukacji dzieci w zakresie przestrzegania norm społecznych jak również uważają, że przedszkole to ostatni moment aby wprowadzić dziecko w świat norm i zasad społecznych. Metody wprowadzanie norm i zasad Rodzice oceniają jako dobre. Wszyscy ankietowani Rodzice orientują się co do norm i zasad obowiązujących w przedszkolu. Nikt nie napisał o sytuacjach, które świadczyłyby o uporczywym łamaniu zasad przez wychowanków.
Również pracownicy niepedagogiczni twierdzą, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie ponieważ mają zapewnioną opiekę w każdym miejscu na terenie placówki. Należy stwierdzić iż wszyscy pracownicy niepedagogiczni znają przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa, zawsze bądź w większości są one przestrzegane. Ankietowani pracownicy niepedagogiczni uważają, że dzieci zawsze bądź w większości przestrzegają przepisy związane z bezpieczeństwem.

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

   a) Na podstawie analizy materiałów można stwierdzić, iż przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez:
     - różnorodne działania podejmowane przez nauczycieli,
     - przeszkolenie nauczycieli,
     - zapewnioną opiekę w każdym miejscu na terenie placówki przez wszystkich jej pracowników,
     - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się na terenie całego przedszkola,
     - zapoznanie z normami i zasadami społecznymi;

   b) Najczęstsze działania, związane z bezpieczeństwem dzieci i respektowaniem przez nie norm i zasad społecznych, podejmowane przez nauczycieli to:
     - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się na terenie całego przedszkola,
     - zapoznanie z normami i zasadami społecznymi;
     - posługiwanie się m.in. pogadankami, realizacją tematów kompleksowych, zabawami tematycznymi, organizacją wycieczek,
     - dobre przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa,
     - wzmacnianie pozytywnych zachowań,
     - korygowanie zachowań niepożądanych,

   c) Opinie Rodziców na temat bezpieczeństwa Ich dzieci w placówce:
     - uważają, że dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne,
     - pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci,
     - wysoko została oceniona troska personelu pedagogicznego o swoich wychowanków,
     - pozytywnie oceniają egzekwowanie przestrzegania w przedszkolu zasad bezpieczeństwa.
     - dobrze oceniają warunki bezpieczeństwa swoich dzieci w placówce.
     - metody wprowadzania norm i zasad Rodzice oceniają jako dobre,
     - brak opinii o sytuacjach, które świadczyłyby o uporczywym łamaniu zasad przez wychowanków.

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
   - Należy nadal systematycznie zapoznawać (przypominać) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.
   - Należy nadal systematycznie zapoznawać (przypominać) z normami społecznymi.
   - Należy wziąć pod uwagę sugestie Rodziców dotyczące możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w placówce.

3. Formy / sposoby / upowszechniania raportu.
Raport napisany w formacie opisowym, przedstawiony i omówiony podczas Rady Pedagogicznej oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Przedszkole i znajdujące się w nim sprzęty oraz zabawki są bezpieczne dla dzieci.
2. Nauczyciele są przeszkoleni w zasadach bezpieczeństwa.
3. Cały personel placówki czuwa nad bezpieczeństwem przedszkolaków na całym terenie przedszkola.
4. Dzieci są systematycznie zapoznawane z zasadami bezpieczeństwa poprzez wielorakie oddziaływania nauczycieli.
5. W przedszkolu zwraca się uwagę na respektowanie norm społecznych.
6. Dzieci są zapoznawane i nagradzane za przestrzeganie norm i zasad społecznych.
7. Negatywne zachowania są korygowane w celu ich wykluczenia w przyszłości.
8. Rodzice dobrze oceniają warunki bezpieczeństwa swoich dzieci w placówce.

Mocne strony:
   - Systematyczne zapoznawanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa oraz normami i zasadami społecznymi.
   - Egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i respektowania zasad i norm społecznych.
   - Przeszkoleni nauczyciele w zasadach bezpieczeństwa.
   - Czuwanie nad bezpieczeństwem przedszkolaków na całym terenie przedszkola przez cały personel placówki.
   - Dobre oceny Rodziców oceniających warunki bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

Słabe strony:
   - Sugestie Rodziców dotyczące możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w placówce.
   - Sugestie Rodziców wskazujące na potencjalnie słabe strony w kwestii zabezpieczeń i udogodnień m.in.: „bieżące naprawy”, „barierka przy schodach powinna być częściej zamykana”, „przestrzegać zakazu wjazdu samochodem na plac przedszkola”, „kamery wokół przedszkola”, „niepokój budzą schody, które są dość strome", "można pomyśleć o modernizacji urządzeń do zabawy na podwórku”, „mniejsza liczebność dzieci w grupie”, „zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania dzieci, na to co przynoszą do przedszkola – np. igła”.

środa 27 styczeń 2021
1510821
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
798
1540
4689
26991

BIP Logo

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu