• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 W BĘDZINIE

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17).
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730).
 • Statut Przedszkola. 

 

Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.


Warunki realizacji:

Realizatorami programu są wszyscy pracownicy przedszkola, a w szczególności nauczyciele i dyrektor przedszkola. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych, wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

I. DZIECKO I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ.

CEL GŁÓWNY:

 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

CEL POŚREDNI:

 • Tworzenie odpowiedniej atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni i opiekuńczości.
 • Zapoznanie z normami i zasadami panującymi w grupie.
 • Zachęcanie do aktywnego słuchania i wyrażania swoich próśb, sadów i oczekiwań.
 • Nawiązywanie kontaktów koleżeńskich.
 • Wyrabianie umiejętności przedstawiania swoich uczuć i emocji.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • Gry i  zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, dowolne.
 • Zabawy dramowe i pantomimiczne.
 • Organizacja i udział w uroczystościach przedszkolnych, przedstawieniach teatralnych.
 • Słuchanie czytanej literatury dla dzieci.
 • Wystawka prac dziecięcych.
 • Zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców.

 

II. DZIECKO ZNA NORMY DOBREGO ZACHOWANIA, WEDŁUG NICH POSTĘPUJE,  UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH.

CEL GŁÓWNY:

 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez wdrażanie zasad organizacji życia społecznego.

CEL POŚREDNI:

 • Wyrabianie szacunku dla dorosłych i rówieśników.
 • Wdrażanie do używania w życiu codziennym form grzecznościowych.
 • Poznanie form prawidłowego zachowania w miejscach publicznych.
 • Wyrabianie u dzieci postawy tolerancyjnej wobec innych.
 • Dostrzeganie problemów, które dotyczą innych, wczuwanie się w ich przeżycia.
 • Wyrabianie u dzieci zaradności i samodzielności w sytuacjach problemowych.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • Stosowanie form grzecznościowych w sytuacjach edukacyjnych, zabawach z rówieśnikom i w codziennym życiu.
 • Udział w imprezach kulturalnych (teatr, kino, wystawy, zabytki).
 • Zapoznanie z hymnem, symbolami narodowymi.
 • Wykorzystanie sytuacji naturalnych do przestrzegania umów.
 • Słuchanie utworów literackich i oglądanie przedstawień teatralnych zawierających problemy moralne.
 • Wykorzystanie sytuacji naturalnych do uczenia dzieci w radzeniu sobie z problemem.

 

III. DZIECKO ŻYJE W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM.

CEL GŁÓWNY:

 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

CEL POŚREDNI:

 • Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu.
 • Kształcenie właściwych postaw wobec przyrody.
 • Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych.
 • Preferowanie aktywnych form wypoczynku.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • Spacery – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Konkursy ekologiczne.
 • Udział w imprezie przedszkolnej „Dzień Ziemi”, akcji ,,Sprzątanie świata”.
 • Udział w akcjach ogólnopolskich "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Mamo, tato wole wodę".
 • Spotkanie ze specjalistami, lekarzem, pediatrą, higienistką, stomatologiem, prowadzenie akcji "Ząbek" w przedszkolu.
 • Wycieczki, pikniki, olimpiady, zabawy ruchowe w terenie.

 

IV. PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA DZIECIOM POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ  UWZGLĘDNIAJĄC WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI

CEL GŁÓWNY:

 • Inspirowanie rodziców do współodpowiedzialności za rozwój i wychowanie dzieci.
 • Wspomaganie rodziny w działaniach wychowawczych.

CEL POŚREDNI:

 • Aktywna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka.
 • Stwarzanie możliwości do rozwoju uzdolnień dziecięcych.
 • Profilaktyka zjawisk zagrażających funkcjonowaniu rodziny.
 • Wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych.
 • Organizowanie bogatego przepływu informacji dla rodziców na nurtujące tematy o sposobach pomocy w razie stosowania przemocy wobec dzieci.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • Kierowanie dzieci za zgodą rodziców na indywidualne konsultacje w celu wspierania ich indywidualnego rozwoju.
 • Organizowanie kontaktów nauczycieli z pedagogiem, logopedą – udzielanie instruktażu dotyczącego ćwiczeń.
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych w przedszkolu:
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców.
 • Plakatowanie przedszkola -  plakaty informacyjne, gdzie należy szukać pomocy.

 

V. PRZEDSZKOLE WSPOMAGA RODZINĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

CEL GŁÓWNY:

 • Niesienie pomocy i podejmowanie działań związanych z poprawą sytuacji życiowej dziec i rodzin.

CEL POŚREDNI:   

 • Wyrabianie u dzieci obowiązku pomagania innym.
 • Podjęcie działań dotyczących bezpłatnego udziału dzieci z rodzin ubogich w rożnych formach organizowanych przez przedszkole.
 • Niesienie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji bytowej i materialnej.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • Organizowanie zbiorki zabawek i odzieży dla dzieci najuboższych.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
  • pokrycie kosztów odpłatności za przedszkole,
  • kierowanie rodziców do MOPS-u w celu poprawy ich sytuacji materialnej.
 • Zapewnienie dzieciom bezpłatnego udziału w teatrzykach, filmach, wycieczkach itp.
 • Zwolnienie z opłat:
  • ubezpieczenia.
 • Organizacja akcji na rzecz "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

 

Ewaluacja programu:

Oceny efektów realizacji "Programu Wychowawczego" dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci (karty obserwacji),
 • analiza dokumentów: dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach.

 

 

 

Nasze Grupy

Grupa Kwiatuszki

Kwiatuszki
2,5-3 latki

Grupa Sówki

Sówki
4-3 latki

Grupa Misie

Biedronki
5-4 latki

Grupa Motylki

Motylki
6-5 latki

Grupa Serduszka

Serduszka
6 latki

Tel. +48 32 760 26 32