• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Koncepcja Pracy
Przedszkola Miejskiego nr 15
w Będzinie
na lata 2017-2022

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

 

Koncepcja przedszkola Pacy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach wynikających z aktów prawnych tj. ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy
w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
  i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka i dbają o dobre stosunki międzyludzkie.

 • Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

Misja przedszkola

Nasze Przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

 • Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 • Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne.

 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 • Wspiera działania aktywności i kreatywności dziecka, rozwijając ich umiejętności
  i talenty.

W naszym Przedszkolu dziecko:

 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

 • Rozwija wszechstronne zainteresowania i aktywność twórczą

 • Zdobywa wiedze i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony i osiąga sukces

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju

 • Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

 • Uczy dostrzegać się potrzeb innych

 • Poznaje swoje prawa

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.

 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach oraz w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

 7. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

 7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.

 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

 9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.

 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Dążymy do tego aby nasze przedszkole było:

 • Przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców

 • Placówką przyjazną, innowacyjną, nastawioną na osiąganie sukcesów w ramach indywidualnej możliwości dzieci oraz przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole

 • Placówką współpracującą ze środowiskiem lokalnym otwartą na potrzeby tutejszego środowiska

Najważniejsze założenia koncepcji:

 • Wszechstronny rozwój dziecka i jego uspołecznienie

 • Uczenie samodzielności, odpowiedzialności za samego siebie oraz pozostałych

 • Realizowanie zindywidualizowanego i podmiotowego procesu edukacyjnego na podstawie wnikliwych obserwacji

 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania zarówno w środowisku rodzinnym jak
  i przedszkolnym

 • Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu wszechstronnych uzdolnień

 

I. CELE OGÓLNE I SPOSOBY REALIZACJI.

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dziecka.

 • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzenie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, na badaniach i eksperymentowaniu. Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwalanie na wykonanie „po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).

 • Praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych
  w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy, doskonalą metody
  i formy pracy.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 • Nasze przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawnia swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

 • Dzieci są ciekawe otaczającej je rzeczywistości, zadają wiele pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinację i wytrwałość podczas realizacji określonych zadań,
  a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami im funkcjami oraz zgodnie współpracować.

4. Dzieci są aktywne.

 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciele stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają
  u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

5. Respektowane są normy społeczne.

 • Dzieci rozpoznają swoje emocje i je kontrolują. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności, nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.

 • Przedszkolaki uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary
  i oczekiwania.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania rozwoju dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych
  i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej www.przedszkole15bedzin.com.pl, gazetek informacyjnych, wystaw prac dzieci.

 • Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.

 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

 • Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym
  i organizacyjnym.

 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki, pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych.

 • Przedszkole umożliwia rodzicom jednolitość podejmowanych działań dotyczących rozwoju i edukacji ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów i kontakt ze specjalistami.

10. Przedszkole wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 • Placówka korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości poprzez spacery i wycieczki (biblioteka, ośrodek kultury, poczta, szkoła, kino, teatr)

 • Organizowane są imprezy środowiskowe ( spotkania wigilijne, WOŚP, piknik rodzinny), konkursy i zawody.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych
i zewnętrznych.

 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzonych zmian.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji, motywuje pracowników.

 • Wykorzystuje wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego do planowania dalszej pracy przyczyniając się do rozwoju przedszkola, podnoszenia bezpieczeństwa
  i atrakcyjności placówki w oczach dziecka.

 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.

 • Dyrektor dąży do wyposażenia i wzbogacenia placu przedszkolnego w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.

 • Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkolnego i jego otoczenia.

 

II. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA.

1. Sposoby motywacji dzieci.

 • Stosowanie nagród:

 • pochwała indywidualna,

 • pochwała przed całą grupą

 • pochwała przed rodzicami

 • oklaski

 • emblematy

 • przydział funkcji

 • Stosowanie kar:

 • brak nagrody

 • upomnienie ustne

 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji

 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy

 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

2. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci.

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,

 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza i wnioski do dalszej pracy,

 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy,

 • teczek prac i innych dokumentów,

 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy, artykuły),

 • rozmów.

3. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli.

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • hospitacji,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

4. Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i wychowania,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowaniu jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych i innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, konsultacjach, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku - po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

III. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

"Bezpieczne Przedszkolaki"

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i zapoznanie ich
z obowiązującymi zasadami.

Cele:

 1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

 2. Podnoszenie świadomości dzieci i wdrażanie ich do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 3. Zapoznanie dzieci z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w tych sytuacjach.

 4. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi-specjalistami

Działania:

 1. Stwarzanie warunków do podejmowania działalności związanej z bezpieczeństwem:

 • kąciki tematyczne,

 • aktywny udział w pozorowanych alarmach – ćwiczenia p.poż.,

 • konkursy wewnątrzgrupowe dotyczące bezpiecznych zachowań,

 • udział w eksperymentach,

 • możliwość bezpośredniej obserwacji pojazdów uprzywilejowanych.

 1. Wystawa prac plastycznych dzieci .

 2. Organizacja spotkań ze specjalistami: strażacy, policjanci, grupa WOPR, ratownicy medyczni, Policja , Straż Pożarna i IPA.

Monitorowanie:

Monitorowanie programu „Bezpieczny Przedszkolak” dotyczyć będzie stosowania zasad bezpieczeństwa, przyjętych norm i wykorzystywania poznanych wiadomości i umiejętności. Zastosowanie narzędzi: ankiety dla rodziców, ankiety - wywiady z dziećmi, obserwacja zajęć.

Oczekiwane efekty: Dzieci:

 1. Znają numery alarmowe: 997, 998, 999, 112.

 2. Wiedzą jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

 3. Znają swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania).

 4. Wiedzą co zrobić w sytuacji kontaktu z obcą, nieznajomą osobą.

 5. Wiedzą co zrobić w sytuacji kontaktu z nieznajomym zwierzęciem.

 6. Wiedzą jak postępować w sytuacjach kryzysowych (dzwonić po pomoc).

 

"Kreatywny i twórczy Przedszkolak"

Zadania:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości
  i aktywności własnej.

 3. Kształtowanie postawy zaangażowanej wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na jego piękno, wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: kąciki plastyczne, kąciki teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie placówki, galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

 3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

 4. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych
  w środowisku i innych placówkach oświatowych.

 5. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: audycje muzyczne (współpraca z Filharmonia Śląską Katowice);, teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru, wystawy, galerie.

 6. Udział w akcjach organizowanych w przedszkolu: „Mamo, tato wolę wodę”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Monitorowanie:

Diagnozowanie rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosowane narzędzia: ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci, kontrola dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne, hospitacje diagnozujące
i doradczo doskonalące oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami
w poszczególnych grupach.

Oczekiwane efekty: Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne.

 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego.

 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych.

 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu.

 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

 

"Mały wielki człowiek-empatyczny i wrażliwy"

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego, moralnego i wrażliwości społecznej dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych. Budowanie własnego pozytywnego obrazu.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie z uwzględnieniem swoich mocnych stron.

 3. Poznanie własnych praw i obowiązków.

 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

 5. Identyfikowanie i nazywanie uczuć i reakcji emocjonalnych.

 6. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

 7. Radzenie sobie z zadaniami ,,trudnymi”- szukanie rozwiązań.

 8. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych
  i innych formach aktywności.

Działania:

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.

 2. Zachęcanie dzieci do wyrażania swoich myśli i opinii na dany temat.

 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

 • aranżacja i modernizacja sal

 • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

 1. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka:

 • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych,

 • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

 1. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych
  i festiwalach.

 2. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

 3. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

 • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie,

 • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się,

 • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

 1. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.

 2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne, testy na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami
w poszczególnych grupach. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dziecko:

 • umie sobie radzić z trudną dla siebie sytuacją

 • zna poprawne zachowania i normy społeczne

 • umie wykorzystać zdobytą wiedze i umiejętności w sytuacji dnia codziennego

 • potrafi wyrażać swoje myśli i opinie na określony temat w różnych formach ekspresji dziecięcej

 

"Zdrowy Przedszkolak"

Zadania:

Promowanie zdrowego i stylu życia. Tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu odżywianiu się, profilaktyki zdrowotnej oraz spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej.
Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Promowanie i przekazywanie dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.

 2. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody.

 3. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.

 4. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 5. Rozwijanie poczucia zdrowego odżywiania się.

 6. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia-aktywne spędzanie czasu wolnego oraz profilaktyka zdrowotna.

 7. Zachęcanie do zdrowej żywności

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.

 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

 • prowadzenie

 • wiczeń metodami twórczymi,

 • prowadzenie

 • wiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki,

 • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu,

 • wprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

 1. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania:

 • kąciki sportowe

 • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów sportowych

 • wykonywanie zdrowych i kolorowych posiłków

 • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.

 1. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez

 • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje.

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka

 • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji

 • prowadzenie różnego rodzaju

 • wiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci

 • jadłospis przedszkolny uwzględniający zdrowe produkty

 • stosowanie profilaktyki zdrowotnej

 • zorganizowanie spartakiady przedszkolnej

 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia

 1. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Zastosujemy narzędzia: wywiad z rodzicami, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci
i arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami
w poszczególnych grupach.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:

 • uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów
  i rekwizytów,

 • posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej,

 • estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni,

 • potrafią łączyć ruch z muzyką,

 • wykazują sprawność fizyczną,

 • posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne,

 • dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

 • wiedzą jak dbać o swoje zdrowie – profilaktyka zdrowotna

 • wiedza jak zdrowo się odżywiać

 

"Książka moim przyjacielem" - uczy i bawi

Zadania:

Promowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele:

 1. Zachęcanie dzieci do zainteresowania się literaturą dziecięcą.

 2. Organizowanie działań sprzyjających promowania książek o różnej tematyce.

 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 4. Kształtowanie postawy twórczej poprzez wyrażanie własnej ekspresji i interpretacji
  w różnych formach artystycznych danego tekstu literackiego.

Działania:

 1. Wykorzystanie wszelkich metod i form pracy z dziećmi w celu promowania literatury dziecięcej (udział w spektaklach teatralnych, teatrzykach

 2. Zorganizowanie wyjść i do biblioteki osiedlowej lub Publicznej Biblioteki w Będzinie- zachęcanie do wypożyczania.

 3. Codzienne czytanie przez nauczycieli książeczek - rozwijanie wyobraźni dziecięcej, stwarzanie okazji do uważnego słuchania, skupienia uwagi.

 4. Stwarzanie warunków do rozwijania kreatywności dziecięcej i ekspresji, podczas wykonywania różnorodnych prac plastycznych lub przedsięwzięć twórczych (udział
  w rożnych inscenizacjach muzyczno-wokalnych, przedstawieniach teatralnych, konkursach plastycznych lub recytatorskich ).

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów zachęcania najmłodszych do obcowania z literaturą dziecięca a także udział w różnorodnych działaniach twórczych, mających na celu rozwijanie własnych umiejętności i zdolności literackich poprzez różną formę artystyczną.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami
w poszczególnych grupach. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty: Dzieci:

 • chętnie sięgają po literaturę dziecięcą,

 • wiedzą z jakich instytucji mogą korzystać w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych

 • potrafią zinterpretować tekst literatury dziecięcej poprzez różna formę ekspresji

 • wiedzą jak ważne jest ,,obcowanie” z literaturą i sztuką dla poprawnego rozwijania własnej osobowości twórczej i intelektualnej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Plan pracy przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

 2. Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

 3. Plan pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola
  i Rady Rodziców.

Nasze Grupy

Grupa Kwiatuszki

Kwiatuszki
2,5-3 latki

Grupa Sówki

Sówki
4-3 latki

Grupa Misie

Biedronki
5-4 latki

Grupa Motylki

Motylki
6-5 latki

Grupa Serduszka

Serduszka
6 latki

Tel. +48 32 760 26 32